Elektronická úřední deska obce, soupis zveřejněných dokumentů 2019
 
text oznámení vyvěšeno
ode dne:
zveřejnění
do dne:

Záměr pronájmu pozemku, č.j. PnJ-750/2019
Příloha
 
19.7.2019 20.8.2019
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu- Chodník podél II/610,II.etapa - Předměřice nad Jizerou
Přílohy:
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE.
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE
Příloha č 1 Krycí list nabídky stavební práce.
 
19.7.2019 16.8.2019
Oznámení záměru bezúplatně převést pozemky z vlastnictví Středočeského kraje, vydal Středočeský kraj 24.6.2019 26.7.2019
Oznámení o možnosti převzít písemnost, Václav Zátka, č.j. PnJ-634/2019 17.6.2019 3.7.2019
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou dne 18.6.2019, č.j. PnJ-622/2019 10.6.2019 19.6.2019
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou dne 21.5.2019, č.j. PnJ-528/2019 13.5.2019 22.5.2019

Výzva - podněty k novému územnímu plánu

30.4.2019 17.6.2019
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 29.4.2019 27.5.2019
Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam - daň z nemovitých věcí na rok 2019 26.4.2019 27.5.2019
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019
Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
25.4.2019 3.5.2019
Návrh závěrečného účtu obce Předměřice nad Jizerou za rok 2018
1. Návrh závěrečného účtu
2. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M
3. Výkaz zisku a ztráty
4. Rozvaha
5. Příloha
6. Inventarizační zpráva
7. Údaje o projektech partnerství
8. Údaje o poskytnutých garancích
9. Výkazy ZŠ a MŠ
10. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
11. vyúčtování dotací
12. inventarizační zpráva ZŠ
17.4.2019 21.5.2019
Pozvánka Krajské hygienické stanice Středočeského kraje ke zkouškám znalosti hub v roce 2019 8.4.2019 14.6.2019
Zápis do MŠ Předměřice nad Jizerou pro školní rok 2019-2020 se koná 7. května 2019 od 15,00 do 16,30 hodin v prostorách mateřské školy. 8.4.2019 8.5.2019
Záměr pronájmu budovy č.p. 276, umístěné na pozemku st. 156/2 v k.ú. Předměřice nad Jizerou 3.4.2019 25.4.2019
Záměr pronájmu budovy č.p. 275, umístěné na pozemku st. 420 v k.ú. Předměřice nad Jizerou 3.4.2019 25.4.2019
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24.a 25.května 2019 - Informace o počtu a sídle volebních okrsků 25.3.2019 27.5.2019
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou dne 21.3.2019, č.j. PnJ-356/2019 12.3.2019 22.3.2019

Oznámení o možnosti převzít písemnost, č.j. PnJ-333/2019

5.3.2019 21.3.2019

Oznámení o možnosti převzít písemnost, č.j. PnJ-332/2019

5.3.2019 21.3.2019
 Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou dne 21.2.2019 od 19:00 hod, č.j. PnJ-205/2019 11.2.2019  22.2.2019
Oznámení o vstupu na pozemek 888/25 k.ů. Předměřice nad Jizerou, vydal JETCON spol. s r.o. 7.2.2019 31.3.2019
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou, 21.1.2019 od 19:00 hod, č.j. PnJ-046/2019 9.1.2019 22.1.2019
Veřejná zakázka "Zpracování Územního plánu Předměřice nad Jizerou"
Příloha: Předmět plnění veřejné zakázky ze strany pořizovatele
Datum ukončení lhůty pro podání nabídek: 21.1.2019 v 11:30 hod.
8.1.2019 22.1.2019

Oznámení o možnosti převzít písemnost, Šarlota Marhanová,  č.j. PnJ-040/2019

7.1.2019 23.1.2019

Oznámení o možnosti převzít písemnost, Aneta Růžičková, č.j. PnJ-037/2019

7.1.2019 23.1.2019

Oznámení o možnosti převzít písemnost, Roman Růžička, č.j. PnJ-038/2019

7.1.2019 23.1.2019

Schválený závěrečný účet obce Předměřice nad Jizerou za rok 2017,  včetně příloh:

1. Výkazy obce Předměřice nad Jizerou k 31.12.2017

2. Výkazy příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Předměřice nad Jizerou k 31.12.2017
3. Zpráva Krajského úřadu Středočeského kraje o výsledku kontroly přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
4. Účetní závěrka příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Předměřice nad JIzerou za rok 2017
5. Účetní závěrka obce Předměřice nad Jizerou za rok 2017
6. Tabulky, finanční vypořádání dotací za rok 2017

 

27.4.2018 6.6.2019
     
  Důležité informace  


Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet)

 

© OBEC Předměřice nad Jizerou 2002-2011, 09.09.2019 21:42:06