Elektronická úřední deska obce, soupis zveřejněných dokumentů 2019
 
text oznámení vyvěšeno
ode dne:
zveřejnění
do dne:
Vyhlášení aukce - pozemek pozemková parcela č. 304/3 v k.ú. Předměřice nad Jizerou, č.j. UZSVM/SMB/6907/2019-SMBM 19.12.2019 16.1.2020
Schválené rozpočtové opatření č.12/2019 18.12.2019 24.1.2020
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 17.12.2019, č.j. PnJ-1081/2019 9.12.2019 18.12.2019
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Základní školy a mateřské školy Předměřice nad Jizerou na roky 2021-2022 29.11.2019 11.1.2020
 Návrh rozpočtu Základní školy a mateřské školy Předměřice nad Jizerou na rok 2020 29.11.2019 11.1.2020
Návrh rozpočtu obce Předměřice nad Jizerou na rok 2020 29.11.2019 11.1.2020
Záměr pronájmu pozemku p.č.380/8 v k.ú. Předměřice nad Jizerou 18.11.2019 19.12.2019
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 26.11.2019, č.j. PnJ-1036/2019 18.11.2019 27.11.2019
Oznámení o zahájení řízení veřejnou vyhláškou - Vodovodní přivaděč pro areál v k.ú. Předměřice nad Jizerou, , vydal Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, č.j. 89033/2019/VH/kaja 15.11.2019 2.12.2019
Schválené rozpočtové opatření č.11/2019 11.11.2019 24.1.2020
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce pro roky 2020 - 2023 4.11.2019 29.11.2019
Záměr pronájmu, č.j. PnJ-998/2019 23.10.2019 11.11.2019
Výzva pro vyzvednutí zásilky - Roman Růžička, Předměřice nad Jizerou 18.10.2019 31.10.2019
Schválené rozpočtové opatření č.10/2019 10.10.2019 24.1.2020
Veřejná vyhláška - oznámení o zveřejnění návrhu 3.aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a Vyhodnocení vlivů 3.aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje na udržitelný rozvoj území. 7.10.2019 25.11.2019
Pozvánka na jednání zastupitelstva dne 2.10.2019, č.j. PnJ-886/2019 23.9.2019 3.10.2019
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí ve věci pověření výkonem činnosti odborného lesního hospodáře 13.9.2019 1.10.2019
Veřejná vyhláška - oznámení o pověření výkonem činnosti odborného lesního hospodáře .., č.j.63807/2019/OPLOO/luka 9.9.2019 30.9.2019
Schválené rozpočtové opatření č.9/2019 3.9.2019 24.1.2020
Zveřejnění dokumentu - Modernizace tratě. 20.8.2019 5.9.2019
Oznámení o možnosti převzít písemnost, Zátka Václav 5.8.2019 22.8.2019
Schválené rozpočtové opatření č.8/2019 30.7.2019 24.1.2020

Záměr pronájmu pozemku, č.j. PnJ-750/2019
Příloha
 
19.7.2019 20.8.2019
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu- Chodník podél II/610,II.etapa - Předměřice nad Jizerou
Přílohy:
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE.
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE
Příloha č 1 Krycí list nabídky stavební práce.
 
19.7.2019 16.8.2019
Schválené rozpočtové opatření č.7/2019 9.7.2019 24.1.2020
Oznámení záměru bezúplatně převést pozemky z vlastnictví Středočeského kraje, vydal Středočeský kraj 24.6.2019 26.7.2019
Oznámení o možnosti převzít písemnost, Václav Zátka, č.j. PnJ-634/2019 17.6.2019 3.7.2019
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou dne 18.6.2019, č.j. PnJ-622/2019 10.6.2019 19.6.2019
Schválené rozpočtové opatření č.6/2019 6.6.2019 24.1.2020
Schválené rozpočtové opatření č.5/2019 3.6.2019 24.1.2020
Schválené rozpočtové opatření č.4/2019 15.5.2019 24.1.2020
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou dne 21.5.2019, č.j. PnJ-528/2019 13.5.2019 22.5.2019

Výzva - podněty k novému územnímu plánu

30.4.2019 17.6.2019

 Výpočet ceny vodného a stočného - VaK Mladá Boleslav

29.4.2019 31.12.2019
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 29.4.2019 27.5.2019
Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam - daň z nemovitých věcí na rok 2019 26.4.2019 27.5.2019
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019
Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
25.4.2019 3.5.2019
Návrh závěrečného účtu obce Předměřice nad Jizerou za rok 2018
1. Návrh závěrečného účtu
2. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M
3. Výkaz zisku a ztráty
4. Rozvaha
5. Příloha
6. Inventarizační zpráva
7. Údaje o projektech partnerství
8. Údaje o poskytnutých garancích
9. Výkazy ZŠ a MŠ
10. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
11. vyúčtování dotací
12. inventarizační zpráva ZŠ
17.4.2019 21.5.2019
Schválené rozpočtové opatření č.3/2019 10.4.2019 24.1.2020 
Pozvánka Krajské hygienické stanice Středočeského kraje ke zkouškám znalosti hub v roce 2019 8.4.2019 14.6.2019
Zápis do MŠ Předměřice nad Jizerou pro školní rok 2019-2020 se koná 7. května 2019 od 15,00 do 16,30 hodin v prostorách mateřské školy. 8.4.2019 8.5.2019
Výzva ÚZSVM.docx
Přehled vlastníků.xlsx
Informace pro veřejnost.docx
5.4.2019 30.9.2019
Záměr pronájmu budovy č.p. 276, umístěné na pozemku st. 156/2 v k.ú. Předměřice nad Jizerou 3.4.2019 25.4.2019
Záměr pronájmu budovy č.p. 275, umístěné na pozemku st. 420 v k.ú. Předměřice nad Jizerou 3.4.2019 25.4.2019
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24.a 25.května 2019 - Informace o počtu a sídle volebních okrsků 25.3.2019 27.5.2019

Žádost o informaci dle zákona č.106/1999 Sb., kácení stromů, žádost + odpověď

18.3.2019 31.12.2019
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou dne 21.3.2019, č.j. PnJ-356/2019 12.3.2019 22.3.2019

Oznámení o možnosti převzít písemnost, č.j. PnJ-333/2019

5.3.2019 21.3.2019

Oznámení o možnosti převzít písemnost, č.j. PnJ-332/2019

5.3.2019 21.3.2019
Schválené rozpočtové opatření č.2/2019 4.3.2019 24.1.2020
 Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou dne 21.2.2019 od 19:00 hod, č.j. PnJ-205/2019 11.2.2019  22.2.2019
Oznámení o vstupu na pozemek 888/25 k.ů. Předměřice nad Jizerou, vydal JETCON spol. s r.o. 7.2.2019 31.3.2019
Schválené rozpočtové opatření č.1/2019 4.2.2019 24.1.2020
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Předměřice nad Jizerou, 21.1.2019 od 19:00 hod, č.j. PnJ-046/2019 9.1.2019 22.1.2019
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018, vydala Obec Předměřice nad Jizerou 8.1.2019 31.12.2019
Rozhodnutí KHS - používání nejakostní pitné vody, Kvalita vody v samostatném vodovodu Kačov 8.1.2019 31.12.2019
Veřejná zakázka "Zpracování Územního plánu Předměřice nad Jizerou"
Příloha: Předmět plnění veřejné zakázky ze strany pořizovatele
Datum ukončení lhůty pro podání nabídek: 21.1.2019 v 11:30 hod.
8.1.2019 22.1.2019

Oznámení o možnosti převzít písemnost, Šarlota Marhanová,  č.j. PnJ-040/2019

7.1.2019 23.1.2019

Oznámení o možnosti převzít písemnost, Aneta Růžičková, č.j. PnJ-037/2019

7.1.2019 23.1.2019

Oznámení o možnosti převzít písemnost, Roman Růžička, č.j. PnJ-038/2019

7.1.2019 23.1.2019

Schválený závěrečný účet obce Předměřice nad Jizerou za rok 2017,  včetně příloh:

1. Výkazy obce Předměřice nad Jizerou k 31.12.2017

2. Výkazy příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Předměřice nad Jizerou k 31.12.2017
3. Zpráva Krajského úřadu Středočeského kraje o výsledku kontroly přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
4. Účetní závěrka příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Předměřice nad JIzerou za rok 2017
5. Účetní závěrka obce Předměřice nad Jizerou za rok 2017
6. Tabulky, finanční vypořádání dotací za rok 2017

 

27.4.2018 6.6.2019
     
  Důležité informace  


Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet)

 

© OBEC Předměřice nad Jizerou 2002-2011, 10.02.2020 20:21:23