Archiv úřední desky
 


 

  Elektronická úřední deska obce
 
text oznámení vyvěšeno
ode dne:
zveřejnění
do dne:
Návrh závěrečného účtu obce Předměřice nad Jizerou za rok 2018
1. Návrh závěrečného účtu
2. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M
3. Výkaz zisku a ztráty
4. Rozvaha
5. Příloha
6. Inventarizační zpráva
7. Údaje o projektech partnerství
8. Údaje o poskytnutých garancích
9. Výkazy ZŠ a MŠ
10. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
11. vyúčtování dotací
12. inventarizační zpráva ZŠ
17.4.2019 6.5.2019
Schválené rozpočtové opatření č.3/2019 10.4.2019  
Zápis do MŠ Předměřice nad Jizerou pro školní rok 2019-2020 se koná 7. května 2019 od 15,00 do 16,30 hodin v prostorách mateřské školy. 8.4.2019 8.5.2019
Pozvánka Krajské hygienické stanice Středočeského kraje ke zkouškám znalosti hub v roce 2019 8.4.2019 14.6.2019
Výzva ÚZSVM.docx
Přehled vlastníků.xlsx
Informace pro veřejnost.docx
5.4.2019 30.9.2019
Záměr pronájmu budovy č.p. 276, umístěné na pozemku st. 156/2 v k.ú. Předměřice nad Jizerou 3.4.2019 25.4.2019
Záměr pronájmu budovy č.p. 275, umístěné na pozemku st. 420 v k.ú. Předměřice nad Jizerou 3.4.2019 25.4.2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, č.j. 18918/2019-MZE-16212, vydalo Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů 3.4.2019 6.5.2019
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24.a 25.května 2019 - Informace o počtu a sídle volebních okrsků 25.3.2019 27.5.2019

Žádost o informaci dle zákona č.106/1999 Sb., kácení stromů, žádost + odpověď

18.3.2019 31.12.2019
Schválené rozpočtové opatření č.2/2019 4.3.2019  
Oznámení o vstupu na pozemek 888/25 k.ů. Předměřice nad Jizerou, vydal JETCON spol. s r.o. 7.2.2019 31.3.2019
Schválené rozpočtové opatření č.1/2019 4.2.2019  
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018, vydala Obec Předměřice nad Jizerou 8.1.2019 31.12.2019
Rozhodnutí KHS - používání nejakostní pitné vody, Kvalita vody v samostatném vodovodu Kačov 8.1.2019 31.12.2019
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a mateřské školy Předměřice nad Jizerou 2020, 2021, 2022 31.12.2018  
Schválený rozpočet Základní školy a mateřské školy Předměřice n/J. pro 2019 31.12.2018  
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Předměřice nad Jizerou pro roky 2020, 2021, 2022. 31.12.2018  
Schválený rozpočet obce Předměřice nad Jizerou na rok 2019 31.12.2018  
Výpočet cen pro vodné 2019 - VaK Mladá Boleslav a.s. 20.12.2018 31.12.2019
Žádost o upozornění veřejnosti - ČEPS, a.s.- odstranění stromoví a porostů
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků

Mapka
19.9.2018  
Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů, vydala obec Předměřice nad Jizerou 22.5.2018  
Výpočet ceny vodného - VaK Mladá Boleslav 3.5.2018  
Výpočet ceny vodného -Stavokomplet spol. s r.o. 3.5.2018  

Schválený závěrečný účet obce Předměřice nad Jizerou za rok 2017,  včetně příloh:

1. Výkazy obce Předměřice nad Jizerou k 31.12.2017

2. Výkazy příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Předměřice nad Jizerou k 31.12.2017
3. Zpráva Krajského úřadu Středočeského kraje o výsledku kontroly přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
4. Účetní závěrka příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Předměřice nad JIzerou za rok 2017
5. Účetní závěrka obce Předměřice nad Jizerou za rok 2017
6. Tabulky, finanční vypořádání dotací za rok 2017

 

27.4.2018  
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků, vydala ČEPS, a.s. 11.12.2017  
  Důležité informace  


Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet)

 

© OBEC Předměřice nad Jizerou 2002-2011, 15.04.2019 21:39:27