Základní škola a mateřská škola Předměřice nad Jizerou
 

 
Základní školu v Předměřicích nad Jizerou navštěvují děti z naší obce a z obcí okolních (Tuřice, Sobětuchy, Kochánky).
 • Škola se nachází ve středu obce. Budovu obklopuje školní zahrada a hřiště o rozloze 3 816 m². Tyto prostory umožňují využití v letních měsících pro hry, tělesnou výchovu, stanování apod., ale také v zimních měsících - sáňkování, bobování.
 • Škola využívá ke sportovnímu vyžití také areál SK Jizera.
 • Součástí budovy kromě tříd je tělocvična, počítačová učebna, školní jídelna, školní družina.
 • V půdních prostorách se nachází výtvarný ateliér.
 • V suterénu je zřízena keramická dílna.
 • Učebny jsou vybaveny novými lavicemi a stolky, počítači a dalšími učebními pomůckami.
 • Žáci pátých ročníků, kteří projeví zájem o studium na střední škole, jsou připravování individuálně k přijímacím zkouškám. Úspěšnost přijetí dětí na gymnázia je téměř stoprocentní.
 • Pedagogičtí pracovníci se také obětavě věnují žákům s poruchami učení, výukovými nebo zdravotními problémy.

Investiční akce

 • Rok 2017 - vybudování nové elektroinstalace v budově školy – cena: 1.364.885,78Kč
 • Rok 2018 – vybudování nového sociálního zázemí v budově školy – cena 1.310.422,--
 • Rok 2018 – stavba nového víceúčelového hřiště v prostorách školy – cena 978.898,75Kč

 

  RECYKLOVÁNÍ NENÍ HLOUPOST
Naše škola se zapojila do projektu RECYKLOHRANÍ, který dětem ukazuje, že recyklovat není hloupost. Jednak jsme dostali do školy sběrné nádoby na baterie a drobná elektrozařízení, které budeme v průběhu roku plnit a za plné nádoby nám budou připsány body . K tomu děti zhruba jednou za měsíc plní zadané úkoly za které se také připisují body. Za nasbírané body si můžeme vybrat odměny.

Projekt je zdarma a my budeme moc rádi, když nám nějakou vysloužilou baterií nebo elektrozařízením pomůžete ve sbírání bodů. Nádoby na baterie budou umístěny i v budově obecního úřadu a seznam všeho co do nádob patří najdete na vývěsce OÚ. Základní škola
 
 Základní informace
 
adresa školy Základní škola Předměřice
Předměřice nad Jizerou 143 294 74 Předměřice n. J.
www.zspredmerice.cz
www.mspredmericenj.estranky.cz
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel Obec Předměřice nad Jizerou
71000062
součásti školy Základní škola
Mateřská škola
Školní jídelna
Školní družina
 
 
  Informace zřizovatele  
Obec Předměřice nad Jizerou na základě usnesení zastupitelstva obce č.j. 20020916/7 ze dne 16.9.2002 zřídila ke dni 1.1.2003 příspěvkovou organizaci Základní škola Předměřice nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Dodatkem č.1 ke zřizovací listině byl změněn v souladu s §27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů ke dni 1.9.2005 název příspěvkové organizace na Základní škola a mateřská škola Předměřice nad Jizerou, okres Mladá Boleslav.

Hlavní účel a předmět činnosti příspěvkové organizace je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním , vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) v platném znění
a prováděcími předpisy.

© OBEC Předměřice nad Jizerou 2002-2011, 23.10.2019 22:46:26