Povinně zveřejňované informace dle zák. č. 106/1999 Sb. - bod 9
 
Bod 9.  Žádosti o informace
 
Obec Předměřice nad Jizerou zveřejňuje informace několika způsoby:

- úřední deska
- http://www.predmericenadjizerou.cz
- informace lze získat na Obecním úřadě,
  popř. na e-mailové adrese:
 info@predmericenadjizerou.cz

Každá fyzická a právnická osoba může žádat o informaci ústně nebo písemně (Žádost o informace), faxem nebo elektronickou poštou. Dotaz musí být jasně formulován, aby bylo zcela zřejmé, jaká informace je požadována.

Bod 9.1 
Žádost podaná na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 
Kdo může o informace zažádat
Žadatelem o informace je každá fyzická i právnická osoba.

- Žádost o informace

Co je to informace
Informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím se rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména.:

- obsah písemného záznamu na listině
- záznam uložený v elektronické podobě
- zvukový záznam
- obrazový záznam
- audiovizuální záznam

Informací není počítačový program.

Místo a způsob, jak získat příslušné informace
Informace lze získat na základě žádosti o poskytnutí informace, která se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Žádosti o informace se podávají písemně nebo elektronicky na obecním úřadě. Pokud je žádost o informaci podána elektronicky, musí tak být učiněno prostřednictvím elektronické podatelny obecního úřadu a žádost nemusí být opatřena elektronickým podpisem. Žádost o jednoduchou informaci lze vyřídit i ústně. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
Písemná žádost o informaci může být obecnímu úřadu doručena osobně nebo zaslána na adresu:

Obecní úřad Předměřice nad Jizerou 132, 294 74 Předměřice nad Jizerou

nebo emailem přes elektronickou podatelnu Obecního úřadu Předměřice nad Jizerou
Za písemné podání se považuje i e-mail doručený na adresu: info@predmericenadjizerou.cz
Žádost je podána dnem, kdy ji obecní úřad obce Předměřice nad Jizero obdržel.

Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
Lhůtu 15 dnů pro poskytnutí informace může obecní úřad obce Předměřice nad Jizero prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní.
Závažnými důvody jsou:
a) vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od věcně příslušného odboru vyřizujícího žádost,

b) vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
c) konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.
Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty základní lhůty 15 dnů pro poskytnutí informace.


Rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Pokud obecní úřad obce Předměřice nad Jizerou žádosti, byť i jen zčásti nevyhoví, vydá v 15 denní lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
Pokud nebylo žádosti vyhověno z důvodu ochrany obchodního tajemství nebo ochrany práv třetích osob k předmětu práva autorského, musí být v odůvodnění rozhodnutí uvedeno, kdo vykonává právo k tomuto obchodnímu tajemství nebo kdo vykonává majetková práva k tomuto předmětu ochrany práva autorského, je-li tato osoba povinnému subjektu známa.


Odvolání
Proti rozhodnutí obecního úřadu obce Předměřice nad Jizerou o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.

Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.

Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.
Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.

Obecní úřad obce
Předměřice nad Jizerou může omezit poskytnutí informace zejména, pokud:
a) se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům úřadu,

b) jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí úřadu, pokud zákon nestanoví jinak, to platí jen do doby,kdy se příprava ukončí rozhodnutím.

Obecní úřad obce
Předměřice nad Jizerou informaci neposkytne zejména, pokud:
a) jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,

b) ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo

c) by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.

Hrazení nákladů

Obecní úřad obce Předměřice nad Jizerou je v souvislosti s poskytováním informací oprávněn žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

Pokud byla v licenční smlouvě sjednána odměna, nelze požadovat úhradu nákladů.

V případě, že bude povinný subjekt za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace.

Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena.

Nesplní-li povinný subjekt vůči žadateli oznamovací povinnost ohledně hrazení nákladů, ztrácí nárok na úhradu nákladů.

Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady 60ti denní lhůta pro uhrazení úhrady neběží.


Úhrada je příjmem obecního úřadu obce Předměřice nad Jizerou  .

 
 
 
 
 
 


 

© OBEC Předměřice nad Jizerou 2002-2011, 10.09.2011 09:34:25