Povinně zveřejňované informace dle zákona 106/1999 Sb.
 
Bod 14. Předpisy
 
Předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje a vydané právní předpisy obcí Čečelice jsou k nahlédnutí na obecním úřadě Předměřice nad Jizerou v úředních hodinách.

 

14.1 Nejdůležitější používané předpisy Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva k povinnému subjektu
Seznam nejdůležitějších předpisů pro jednání o rozhodování obce naleznete zde.
Obec Čečelice jedná a rozhoduje zejména na základě těchto předpisů:

- Ústava České republiky
- Listina základních práv a svobod
- zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
- zákon č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích
- zákon č. 71/1967 Sb. o správním řízení
- zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
- zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
- zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně
- zákon č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím
- zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
- zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
- zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
- zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví
- zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
- zákon č. 358/2000 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
- zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
- zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků
- zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
- zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
- zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
- zákoník práce č. 262/2006 Sb.
- zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
- zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech

Aktuální a úplné znění všech předpisů ČR lze získat na portálu veřejné zprávy v sekci zákony www.portal.gov.cz

14.2 Vydané právní předpisy Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce Předměřice nad Jizerou
 
 
 
 
 
 


 

© OBEC Předměřice nad Jizerou 2002-2011, 08.09.2011 13:08:49