Povinně zveřejňované informace dle zák. č. 106/1999 Sb. - bod 11
 
Bod 11. Opravné prostředky
 
1. Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu
 
Opravný prostředek lze podat pouze písemně, a to osobně na podatelnu obecního úřadu nebo poštou na adresu:
Obecní úřad Předměřice nad Jizerou 132, 294 74 Předměřice nad Jizerou

ID datové schránky: viz čl. obecní úřad

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím obecního úřadu
Předměřice nad Jizerou, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti a za podmínek stanovených ve správním řádu. Z odvolání musí být patrné kdo jej činí a proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.V odvolání musí být uvedeno zejména jméno a adresa žadatele,
Jedná-li se o rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Speciální formulář pro podávání opravných prostředků není vydán.

 
2. Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce
 
Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty obce učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
Proti opatřením zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.
Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.
Speciální formulář pro podávání opravných prostředků není vydán.

 
 
 
 
 


 

© OBEC Předměřice nad Jizerou 2002-2011, 08.09.2011 12:59:23