Povinně zveřejňované informace dle zák. č. 106/1999 Sb.
 
1. Název Obec Předměřice nad Jizerou
2. Důvod a způsob založení včetně podmínek Obec Předměřice nad Jizerou vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, v platném znění ke dni 23. 11. 1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c/ zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (zejména hlava sedmá Ústavy ČR a §§ 35-66 zák. č. 128/2000 Sb v platném znění o obcích).

3. Organizační struktura subjektu viz čl. Obecní úřad

Starosta: Ing. Klement Florian
Místostarostka:
Věra Dohnalová
Referent-hospodář: Hana Bláhová

4. Kontaktní spojení Adresa: 
Obecní úřad Předměřice nad Jizerou 132, 294 74 Předměřice nad Jizerou
Tel.: 326 313 525, 326 313 608
Fax: 326 313 525
E-mail:
info@predmericenadjizerou.cz

ID datové schránky:
va4bx7b

Další kontakty viz čl. Obecní úřad

5. Případné platby lze poukázat účet číslo: 6425181/0100  Komerční banka, a.s. Mladá Boleslav
6. Identifikační číslo organizace (IČ) 00238473
7. Daňové identifikační číslo (DIČ) CZ00238473
8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů:
8.2 Rozpočet:

Územní plán
Schválený a upravený rozpočet a výkazy za uplynulý rok
9. Žádosti o informace viz čl. Žádosti o informace

Každá fyzická a právnická osoba může žádat o informaci ústně nebo písemně (Žádost o informace), faxem nebo elektronickou poštou. Dotaz musí být jasně formulován, aby bylo zcela zřejmé, jaká informace je požadována.
  9.1 Žádost podaná na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím viz čl. Žádosti o informace
10. Příjem žádostí a dalších podání Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob:

Žádosti či stížnosti lze podat ústně nebo písemně.
Písemné podání:
- osobně přes podatelnu obecního úřadu
Obecní úřad Předměřice nad Jizerou 132, 294 74 Předměřice nad Jizerou
- zaslání poštou na adresu:
Obecní úřad Předměřice nad Jizerou 132, 294 74 Předměřice nad Jizerou
E-mail: info@predmericenadjizerou.cz
  - pomocí telekomunikačních zařízení: zaslání faxem na č.: fax:
326 313 525

   e-podatelna
písemnou žádostí o informaci je i žádost podaná elektronickou poštou:
E-mail: info@predmericenadjizerou.cz
Ústní podání:
Podání žádosti ústní formou přes obecní úřad osobně nebo telefonicky na č.: 326 313 525, 326 313 608
11. Opravné prostředky viz čl. Opravné prostředky
12. Formuláře viz čl. Formuláře
13. Popisy postupů - Životní situace viz čl. Životní situace
14. Předpisy Předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje a vydané právní předpisy obcí Předměřice nad Jizerou jsou k nahlédnutí na obecním úřadě: Obecní úřad Předměřice nad Jizerou 132, 294 74 Předměřice nad Jizerou
v úředních hodinách: pondělí a středa
  14.1 Nejdůležitější používané předpisy viz čl. Předpisy
  14.2 Vydané právní předpisy viz čl. Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce Předměřice nad Jizerou

Informace o zpracování osobních údajů
Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů
 

15. Úhrady za poskytování informací  
  15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad za poskytování informací.
  15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad
        za poskytnutí informací
Žádné usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad podle § 16a odst. 7 nebylo vydáno.
16. Licenční smlouvy  
  16.1. Vzory licenčních smluv  
  16.2. Výhradní licence Žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zák. 106/1999 Sb. nebyly poskytnuty.
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb.

- Výroční zpráva za rok 2010
- Výroční zpráva za rok 2011
- Výroční zpráva za rok 2012
- Výroční zpráva za rok 2013
- Výroční zpráva za rok 2014
- Výroční zpráva za rok 2015
- Výroční zpráva za rok 2016
- Výroční zpráva za rok 2017
- Výroční zpráva  za rok 2018

2019 - žádosti a odpovědi:
18.3.2019
Žádost o informaci dle zákona č.106/1999 Sb., kácení stromů, žádost + odpověď

2018 - žádosti a odpovědi:
1.6.2018

Žádost o informaci dle zákona č.106/1999 Sb., -GDPR + Odpověď na žádost

2017 - žádosti a odpovědi:
8.8.2017
Žádost o informaci dle zákona č.106/1999 Sb. - sociální bydlení + Odpověď na žádost
19.7.2017
Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - zpětný odběr a využití obalů z odpadů, +  Odpověď na žádost
27.6.2017
Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - soustava veřejného osvětlení, a odpověď na žádost.
30.3.2017
Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - odpadové hospodářství
Odpověď na žádost

29.3.2017
Žádost -  životní prostředí
Odpověď na žádost
3.3.2017
Žádost - investiční plány
Odpověď na žádost

18. Seznam organizací
(seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu)

Obecní knihovna
Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Základní škola a mateřská škola Předměřice nad Jizerou

 

© OBEC Předměřice nad Jizerou 2002-2011, 18.03.2019 22:31:53