Myslivecké sdružení JIZERA Předměřice nad Jizerou
 
Myslivecké sdružení „Jizera“ Předměřice nad Jizerou provádí činnost na základě postoupení výkonů práva myslivosti (uzavřené smlouvy) od Honebního společenstva Předměřice, které sdružuje honební pozemky v k.ú. obcí Předměřice, Tuřice, Sobětuchy, některé pozemky z k.ú Mečeříž, Jiřice, Čihadla, Kochánky a Staré Benátky. Celková pronajatá plocha je 1 377 ha. Činnost sdružení je řízena prostřednictvím Vlastních stanov a dále dle Vnitřního řádu MS „Jizera“ Předměřice n./Jizerou. Rozhodující je pro každý rok přijatý plán práce a Usnesení z Valné hromady členské schůze.

Na honitbu je stanovena tato bonitace zazvěření :

  • zvěř srnčí - třída II., normovaný stav 60 ks , minimální stav 13 ks, koeficient přírůstku - 1,1

  • zvěř zaječí - třída II., normovaný stav 210 ks, minimální stav 62 ks, koeficient přírůstku - 0,5

  • zvěř bažantí - třída II., normovaný stav 100 ks, minimální stav 25 ks, koeficient přírůstku - 0,5

Mimo tuto zvěř se vyskytuje v honitbě koroptev polní, divoký králík, holub hřivnáč, kachna divoká, prase divoké a mnoho druhů škodné zvěře. Ojediněle se vyskytne v honitbě daněk skvrnitý, jelen evropský a ze škodné psík mývalovitý. V zimním období se na řeku Jizeru stahují početná hejna kormoránů a jedinci volavek popelavých.

Činnost MS řídí výbor, který pracuje v tomto složení :

  • předseda MS – ing. František Kůst

  • hospodář MS – Jan Zalabák

  • místopředseda (předseda HS) – Miroslav Merhaut

  • pokladník – Jiřina Pohanková

  • jednatel – Josef Fouček

  • ostatní členové výboru – Václav Pařízek, Věra Roudnická

Dále pracuje ve sdružení RK ve složení – Hruška Václav, Martin Salač, Novotný Milan
Celkem mělo sdružení k 15.3.2008: 18 členů, 1 čestného člena a 2 adepty.

Rozhodující činnost MS „Jizera“ Předměřice n./Jizerou :

-    zazvěřování honitby nákupem zajíců ze vzdálených MS (tzv. „Osvěžení krve“)
a nákup a vypouštěním dospělých bažantů do vytipovaných lokalit honitby

-   polodivoký odchov bažantů a jejich vypouštění před stanovou dobou lovu

-   vlastní myslivecké vyžití všech členů MS

-   obdělání mysliveckých políček s pěstováním krmných plodin pro zajištění krmivové základny na zimní přikrmování zvěře

-    krmení zvěře v zimním období včetně podávání léků pro zlepšení zdravotního stavu divoké populace zvěře

-    budování mysliveckých zařízení, jejich obnova a udržování (zásypy, krmelce, jesle, napajedla pro zvěř, posedy, kazatelny a další)

-   sportovní střelba – soutěž ve střelbě na asfaltové holuby o putovní pohár mezi MS Předměřice n./Jizerou, MS Kochánky, MS Benátky n./Jizerou a MS Milovice (v roce 2008 to bude již 11. ročník)

-    pořádání kulturních akcí :
každoroční „Poslední leč“ v pohostinství v Tuřicích,
od roku 2007 Myslivecký ples v Milovicích

-   zlepšování životního prostředí – výsadba remízků na zemědělsky nevyužívaných pozemcích (např. v lokalitě bývalé pískovny v Tuřicích)

 
 Historie myslivosti v obci
 

U vzniku Českomoravské myslivecké jednoty (ČMMJ) v Předměřicích nad Jizerou v roce 1953 stáli pánové Urban, Bareš, Piskač a Strnad.


Tento spolek se pak v roce 1960 sloučil se sousedním MS Tuřice. V novém spolku zastával funkci mysliveckého hospodáře pan Procházka Jan a předsedou sdružení byl pan Šiška Václav.

V roce 1979 se toto myslivecké sdružení Předměřice nad Jizerou sloučilo se dvěmi sousedy, s MS Kochánky
MS Benátky. Tímto sloučením vzniklo jedno velké Myslivecké sdružení Předměřice nad Jizerou, které mělo 74 členů. Tehdy byly vytvořeny tzv. „myslivecké úseky“ v rámci působnosti každé obce a jejich činnost byla řízena hlavním výborem MS, kde měly jednotlivé úseky svoje zástupce. Úsek Předměřice n./Jizerou zastupoval p. Vlk Jan, Merhaut Miroslav, Pařízek Václav, Sekera Václav st. a ing. Kůst František. Mysliveckým hospodářem v tomto obrovském sdružení byl p. Roudnický Václav st. z Kochánek a předsedou sdružení byl p. Noháč Václav z Benátek.

Po „sametové revoluci“, v roce 1990 došlo k rozdělení velkého mysliveckého sdružení na tři původní myslivecká sdružení. MS „Jizera“ Předměřice se osamostatnilo, byl zvolen nový výbor, kde mysliveckým hospodářem se stal p. Vlk Jan a předsedou p. ing. Kůst František. Sdružení mělo pronajaté pozemky od bývalého JZD Předměřice nad Jizerou o celkové výměře 1 251 ha.

V roce 1993 v důsledku legislativních změn došlo ke změně v pronájmu pozemků, kdy sdružení mělo pronajatou honitbu od nově vzniklého Honebního společenstva na dobu 10 let ve stejných hranicích, jako byly dříve. V roce 2003 byly přijaty další legislativní změny ve výkladu pojmu honebních pozemků  a naše sdružení získalo část výměry honitby MS Benátky 126 ha a tak celková výměra pronajatých pozemků činila 1 377 ha

 

© OBEC Předměřice nad Jizerou 2002-2011, 11.09.2011 00:57:33